Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Co wspólnego ma zachowek z trwałą niezdolnością do pracy?

Co wspólnego ma zachowek z trwałą niezdolnością do pracy?

Głównym zamiarem Ustawodawcy przy wprowadzeniu instytucji zachowku było zapewnienie zabezpieczenia interesów spadkobierców ustawowych, których spadkodawca nie powołał do dziedziczenia w ramach przysługującej mu swobody testowania. Art. 991 §1 Kodeksu cywilnego, mający podstawowe znaczenie przy instytucji zachowku brzmi, iż „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest […]

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Polski system prawa cywilnego reguluje kwestię przedawnienia zachowku. Omawiając problematykę przedawnienia roszczenia o zachowek, zasadnym najpierw byłoby w pierwszej kolejności wyjaśnić czym jest „przedawnienie”. Otóż, przedawnienie można najprościej ująć jako instytucję prawa cywilnego, której zasadniczym celem jest ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia roszczenia. Co istotne, w przypadku gdy roszczenie ulegnie przedawnieniu dłużnik może uchylić się […]