Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku?

Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku?

Art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż osobami, którym przysługuje zachowek są zstępni spadkodawcy, jego małżonek, albo rodzice spadkodawcy, o ile byliby powołani do spadku z ustawy. Wiemy zatem już komu przysługuje prawo do zachowku. Pojawia się jednak w tym miejscu pytanie do kogo wystąpić z roszczeniem o jego zapłatę? Krąg osób zobowiązanych do […]

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Udzielając pomocy prawnej osobom zobowiązanym do zapłaty zachowku bardzo często prawnicy naszej Kancelarii w Poznaniu spotykają się z takimi pytaniami jak : Czy jest możliwość obniżenia zachowku przez sąd? Co zrobić żeby zapłacić niższy zachowek? Czy można uniknąć zapłaty zachowku? Odpowiedź na te pytania brzmi oczywiście: Tak. Można uniknąć zapłaty oraz istnieją możliwości, aby zapłacić […]

Prawo do zachowku a naruszenie zasad współżycia społecznego

Wprowadzenie instytucji zachowku przez ustawodawcę miało na celu zabezpieczyć interesy majątkowe najbliższych członków rodziny, w przypadku gdy ich bliski zmarły zdecydował powołać do spadku obce osoby, a nie ich. Jego podstawowym zadaniem jest bowiem zapewnienie krewnym zmarłego, w sposób niezależny od jego woli, a niekiedy nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w ustawie […]

Czy można zrzec się zachowku?

Przepisów regulujących kwestię zrzeczenia się zachowku przez osobę uprawnioną na próżno szukać w polskim Kodeksie cywilnym. Ustawodawca o ile unormował w przepisach prawa cywilnego problematykę zrzeczenia się dziedziczenia, o tyle kwestia zrzeczenia się zachowku już nie została poddana regulacji prawnej. Może jednak zdarzyć się, iż przyszły spadkobierca nie będzie chciał niczego uzyskać po śmierci najbliższego […]

Czy dziedziczenie zachowku jest możliwe?

Życie ludzkie różnie się toczy. Może zdarzyć się, że osoba najbliższa dla spadkodawcy nie tylko nie zostanie przez niego powołana do dziedziczenia, ale mając uprawnienie do zachowku umrze przed jego zapłatą, albo nie zdąży z niego skorzystać przed śmiercią. W tej sytuacji spadkobiercy takiej osoby zaczynają się zastanawiać czy mogą odziedziczyć po niej zachowek. Aby […]

Obliczanie zachowku krok po kroku

Obliczanie zachowku krok po kroku Kiedy zostaną ustalone osoby, którym przysługuje uprawnienie do zachowku, kolejnym pytaniem jakie rodzi się w takiej sytuacji jest: „W jakiej wysokości przysługuje zachowek?” Otóż, nie można odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, wskazując na jedną, konkretną, stałą kwotę. Co więcej wartość zachowku nie jest jednoznaczna z wartością majątku spadkowego, […]

Umowa dożywocia a zachowek

Z punktu widzenia prawników naszej Kancelarii wykonujących swoją praktykę w Poznaniu, najczęstszym problem z jakim zwracając się do nas Klienci, jest sytuacja, w której rodzice darowali jednemu dziecku przed śmiercią nieruchomość, nie pozostawiając nic pozostałym swym dzieciom i jednocześnie nie pozostawiając żadnego majątku spadkowego. Jak bowiem wiadomo, zgodnie z art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego, […]

Co to substrat zachowku?

Obliczając wysokość należnego zachowku nierzadko można spotkać się z dość tajemniczym pojęciem jakim jest „substrat zachowku”. Substrat zachowku stanowi jeden z elementów/podstawę iloczynu, na podstawie którego może zostać wyliczona konkretna kwota przysługującego zachowku. To właśnie iloczyn substratu zachowku oraz ułamku zachowku (tj. ½ albo ⅔) będzie wskazywał na wysokość przysługującej uprawnionemu należności. Na substrat zachowku […]

Co wspólnego ma zachowek z trwałą niezdolnością do pracy?

Głównym zamiarem Ustawodawcy przy wprowadzeniu instytucji zachowku było zapewnienie zabezpieczenia interesów spadkobierców ustawowych, których spadkodawca nie powołał do dziedziczenia w ramach przysługującej mu swobody testowania. Art. 991 §1 Kodeksu cywilnego, mający podstawowe znaczenie przy instytucji zachowku brzmi, iż „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest […]

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Polski system prawa cywilnego reguluje kwestię przedawnienia zachowku. Omawiając problematykę przedawnienia roszczenia o zachowek, zasadnym najpierw byłoby w pierwszej kolejności wyjaśnić czym jest „przedawnienie”. Otóż, przedawnienie można najprościej ująć jako instytucję prawa cywilnego, której zasadniczym celem jest ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia roszczenia. Co istotne, w przypadku gdy roszczenie ulegnie przedawnieniu dłużnik może uchylić się […]