Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Czy złe stosunki ze spadkodawcą zawsze są podstawą do wydziedziczenia i tym samym pozbawieniem prawa do zachowku? Analiza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt V CSK 428/17

Czy złe stosunki ze spadkodawcą zawsze są podstawą do wydziedziczenia i tym samym pozbawieniem prawa do zachowku? Analiza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 roku, w sprawie o sygn. akt V CSK 428/17

Każdy wie, przede wszystkim z doświadczenia życiowego, że stosunki pomiędzy członkami rodziny mogą być różne. Niekiedy mogą występować konflikty, które mogą na tyle przybrać na sile, iż przyszły spadkodawca postanowi nie powołać swojego najbliższego członka rodziny do dziedziczenia, a nawet może go wydziedziczyć. O ile w przypadku niepowołania w testamencie do dziedziczenia, prawo do zachowku […]

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

Poznań, dnia ………………………….. r. 1Sąd Rejonowy Poznań –Stare Miasto w Poznaniu Wydział Cywilnyul. Młyńska 1a61-729 Poznań Wnioskodawca: imię i nazwiskozam.………………………………………………….PESEL: ……………………………………………. 2Opłata sądowa: 100 zł Wniosek o odrzucenie spadku Działając w imieniu własnym, oświadczam, żespadek po ………………………… zmarłym/ej w dniu……………………… w ………………., ostatnio stale zamieszkałym w …..………., na podstawie ustawy /testamentu z dnia …………………….……………odrzucam w […]

Zachowek dla małoletniego

Prawo do zachowku przysługuje zstępnym spadkodawcy, jego małżonkowi lub rodzicom, o ile byliby powołani do dziedziczenia z ustawy. Przepisy polskiego prawa cywilnego w przedmiocie dochodzenia zachowku w sposób uprzywilejowany traktują dwie grupy uprawnionych. Są to małoletni oraz osoby trwałe niezdolne do pracy. Zasadą jest, iż zachowek przysługuje w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, w przypadku […]

Czy zstępni osoby, która nie przyjęła spadku z prawem do zachowku, mogą wystąpić o jego zapłatę?

Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której osoba powołana do dziedziczenia odrzuca spadek. Oczywistą i najczęstszą przyczyną takiej decyzji jest wiedza o długach, jakie posiadał zmarły, a które po jego śmierci wchodzą do majątku spadkowego, a dalej w przypadku przyjęcia spadku przechodzą na spadkobierców. Zgodnie z art. 1020 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który odrzucił spadek, zostaje wyłączony […]

Kto jest uprawniony do zachowku?

Osoby uprawnione do zachowku Podstawowym celem instytucji zachowku jest zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy i tym samym umożliwienie im udziału w majątku spadkowym, w sposób niezależny od jego woli, jak również ochrona tego majątku przed osobami obcymi. Ustawodawca ograniczył krąg osób uprawnionych do zachowku do dość nielicznej grupy. Podstawowe znaczenie ma tutaj art. 991 […]

Wzór – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Poznań, dnia………………………. r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich ul. Młyńska 1a61-729 Poznań 2Wnioskodawcy:1. Imię i nazwisko matki małoletniegozam. ……………………………………PESEL:………………………………… 2. imię i nazwisko ojca małoletniegozam. ……………………………………PESEL: ………………………………… Rodzice małoletniego :…………………………………………..zam. ………………………………………PESEL: …………………………………… 3Opłata sądowa: 100 zł       Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej […]

Czy od zachowku należy zapłacić podatek?

Podstawowym celem instytucji zachowku jest przede wszystkim ochrona interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonywanych przez niego rozporządzeń – zarówno tych dokonanych w ramach swobody testowania, ale również wynikających z darowizn poczynionych jeszcze za jego życia. Uprawniony może uzyskać zachowek w wysokości ½ lub ⅔ (w przypadku gdy jest osobą małoletnią albo trwale niezdolną do […]

Wzór Wniosku o przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

  Poznań, dnia ………………………… r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnichul. Młyńska 1a61-729 Poznań   Wnioskodawca: imię i nazwisko rodzica zam.………………………………………………….PESEL: ……………………………………………. działający w imieniu małoletniego:imię i nazwisko małoletniegozam. ………………………………………….PESEL:………………………………………. Uczestnik: imię i nazwisko drugiego rodzicazam. ……………………………………………PESEL: ………………………………………. 2Opłata sądowa: 100 zł   Wniosek o przyjęcie/odrzuceniespadku w imieniu […]

Zachowek dla nasciturusa, czyli dziecka poczętego, lecz jeszcze nienarodzonego

Zachowek stanowi instytucję prawa cywilnego, która powinna zainteresować przede wszystkim osoby, które zostały pominięte przez spadkodawcę przy powołaniu do dziedziczenia. To właśnie dzięki niej można uzyskać część spadku po zmarłym. Jak już wiadomo, zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, o ile byliby uprawnieni do dziedziczenia z ustawy. Co jednak w przypadku gdy osoba uprawniona […]

Zachowek, czyli instytucja chroniąca interesy najbliższych krewnych spadkodawcy

Osoby, które straciły bliskiego, który jednak nie powołał ich do dziedziczenia ( lub tez pominął w darowiźnie) , mogą niekiedy spotkać się z dość tajemniczo brzmiącym pojęciem jakim jest „zachowek”. ( Niekiedy znany także pod starszą wersją “Zachówku”) Wyjaśniając na czym polega istota zachowku można wskazać, że jest to instytucja prawa cywilnego, która stanowi formę […]