Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Obliczanie zachowku krok po kroku

Obliczanie zachowku krok po kroku Kiedy zostaną ustalone osoby, którym przysługuje uprawnienie do zachowku, kolejnym pytaniem jakie rodzi się w takiej sytuacji jest: „W jakiej wysokości przysługuje zachowek?” Otóż, nie można odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, wskazując na jedną, konkretną, stałą kwotę. Co więcej wartość zachowku nie jest jednoznaczna z wartością majątku spadkowego, […]

Umowa dożywocia a zachowek

Z punktu widzenia prawników naszej Kancelarii wykonujących swoją praktykę w Poznaniu, najczęstszym problem z jakim zwracając się do nas Klienci, jest sytuacja, w której rodzice darowali jednemu dziecku przed śmiercią nieruchomość, nie pozostawiając nic pozostałym swym dzieciom i jednocześnie nie pozostawiając żadnego majątku spadkowego. Jak bowiem wiadomo, zgodnie z art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego, […]

Co to substrat zachowku?

Obliczając wysokość należnego zachowku nierzadko można spotkać się z dość tajemniczym pojęciem jakim jest „substrat zachowku”. Substrat zachowku stanowi jeden z elementów/podstawę iloczynu, na podstawie którego może zostać wyliczona konkretna kwota przysługującego zachowku. To właśnie iloczyn substratu zachowku oraz ułamku zachowku (tj. ½ albo ⅔) będzie wskazywał na wysokość przysługującej uprawnionemu należności. Na substrat zachowku […]

Co wspólnego ma zachowek z trwałą niezdolnością do pracy?

Głównym zamiarem Ustawodawcy przy wprowadzeniu instytucji zachowku było zapewnienie zabezpieczenia interesów spadkobierców ustawowych, których spadkodawca nie powołał do dziedziczenia w ramach przysługującej mu swobody testowania. Art. 991 §1 Kodeksu cywilnego, mający podstawowe znaczenie przy instytucji zachowku brzmi, iż „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest […]

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Polski system prawa cywilnego reguluje kwestię przedawnienia zachowku. Omawiając problematykę przedawnienia roszczenia o zachowek, zasadnym najpierw byłoby w pierwszej kolejności wyjaśnić czym jest „przedawnienie”. Otóż, przedawnienie można najprościej ująć jako instytucję prawa cywilnego, której zasadniczym celem jest ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia roszczenia. Co istotne, w przypadku gdy roszczenie ulegnie przedawnieniu dłużnik może uchylić się […]

Czy osoba trzecia, na rzecz której została dokonana darowizna przez obdarowanego, ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowku?- Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. akt XII C 1614/15

Nie ulega wątpliwości, iż zachowek ma szczególne znaczenie dla osób, które zostały pominięte przez spadkodawcę przy powołaniu do dziedziczenia. To właśnie dzięki niemu mogą one uzyskać chociaż część majątku spadkodawcy i tym samym zachować go „w rodzinie”. Jednym z ciekawszych orzeczeń w przedmiocie zachowku jest wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 […]

Czy można zrzec się zachowku w drodze umowy pomiędzy przyszłym spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą ?

“Czy w świetle zakazu sformułowanego w art. 1047 k.c. dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 k.c.?” Niniejsze zagadnienie prawne zostało przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w sprawie o sygn. akt III CZP 110/16, w której to […]

Prawo żony/męża do zachowku

Kodeks cywilny wskazuje, iż jedną z osób mających prawo do zachowku jest małżonek spadkodawcy, w sytuacji gdy został on pominięty przy powołaniu do dziedziczenia. Tytułem wyjaśnienia warto wskazać, że pierwszymi w kolejności do zachowku są zstępni spadkodawcy i jego małżonek. Z kolei gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych, uprawionymi do zachowku będzie małżonek oraz rodzice spadkodawcy. […]

Wzór wniosku o dział spadku

Poznań, dnia …………………………….r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w PoznaniuWydział Cywilnyul. Młyńska 1a61-729 Poznań Wnioskodawca: imię i nazwiskozam.………………………………………………….PESEL:……………………………………………. Uczestnicy: 1. Imię i nazwiskozam. ………………………………………………..PESEL: (jeśli jest znany)………………………. 2. …………………………………………….. 2Wartość przedmiotu sprawy: .. zł2Opłata sądowa: … zł Wniosek o dział spadku Działając w imieniu własnym, wnoszę o : Dokonanie działu spadku po……………… zmarłym/ej w […]

Darowizna a zachowek

Nierzadko prawnicy naszej Kancelarii w Poznaniu w swej praktyce zajmują się sprawami dotyczącymi zachowku. Najczęściej dotyczą one dochodzenia należnego zachowku przez osobę, która nabyła do niego prawo, a która została pokrzywdzona decyzją spadkodawcy, który pominął ją przy powołaniu do dziedziczenia Bardzo częstym problemem z jakim Klienci kierują się do naszej Kancelarii, jest to czy w […]