Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzór Wykazu inwentarza

Wzór Wykazu inwentarza

Jak wygląda wykaz inwentarza?   Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru. Wzór ten opublikowany został Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i wygląda w następujący sposób:     Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. (poz. 1537)                                                                                WZÓR         WYKAZ   INWENTARZA   POUCZENIE   […]

Wzór wniosku o dział spadku

Poznań, dnia …………………………….r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w PoznaniuWydział Cywilnyul. Młyńska 1a61-729 Poznań Wnioskodawca: imię i nazwiskozam.………………………………………………….PESEL:……………………………………………. Uczestnicy: 1. Imię i nazwiskozam. ………………………………………………..PESEL: (jeśli jest znany)………………………. 2. …………………………………………….. 2Wartość przedmiotu sprawy: .. zł2Opłata sądowa: … zł Wniosek o dział spadku Działając w imieniu własnym, wnoszę o : Dokonanie działu spadku po……………… zmarłym/ej w […]

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

Poznań, dnia ………………………….. r. 1Sąd Rejonowy Poznań –Stare Miasto w Poznaniu Wydział Cywilnyul. Młyńska 1a61-729 Poznań Wnioskodawca: imię i nazwiskozam.………………………………………………….PESEL: ……………………………………………. 2Opłata sądowa: 100 zł Wniosek o odrzucenie spadku Działając w imieniu własnym, oświadczam, żespadek po ………………………… zmarłym/ej w dniu……………………… w ………………., ostatnio stale zamieszkałym w …..………., na podstawie ustawy /testamentu z dnia …………………….……………odrzucam w […]

Wzór – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Poznań, dnia………………………. r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich ul. Młyńska 1a61-729 Poznań 2Wnioskodawcy:1. Imię i nazwisko matki małoletniegozam. ……………………………………PESEL:………………………………… 2. imię i nazwisko ojca małoletniegozam. ……………………………………PESEL: ………………………………… Rodzice małoletniego :…………………………………………..zam. ………………………………………PESEL: …………………………………… 3Opłata sądowa: 100 zł       Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej […]

Wzór pozwu o zachowek

Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych, którzy zostali pominięci przez spadkodawcę.
Gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał zachowku, może on żądać od spadkobierców, niekiedy od zapisobiorców windykacyjnych lub obdarowanych roszczenia pieniężnego służącego uzupełnieniu zachowku. W takim wypadku osoby uprawnione do zachowku, mogą wnieść do sądu odpowiedni pozew.

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z objaśnieniami

Pierwszym krokiem do formalnego załatwienia kwestii spadkowych jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Do wniosku należy dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament należy złożyć jego oryginał.

Wzór Wniosku o przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

  Poznań, dnia ………………………… r. 1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu IV Wydział Rodzinny i Nieletnichul. Młyńska 1a61-729 Poznań   Wnioskodawca: imię i nazwisko rodzica zam.………………………………………………….PESEL: ……………………………………………. działający w imieniu małoletniego:imię i nazwisko małoletniegozam. ………………………………………….PESEL:………………………………………. Uczestnik: imię i nazwisko drugiego rodzicazam. ……………………………………………PESEL: ………………………………………. 2Opłata sądowa: 100 zł   Wniosek o przyjęcie/odrzuceniespadku w imieniu […]