Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Kto jest uprawniony do zachowku?

Kto jest uprawniony do zachowku?

Bartosz Kowalak radca prawny dochodzenie zachowku

Osoby uprawnione do zachowku

Podstawowym celem instytucji zachowku jest zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy i tym samym umożliwienie im udziału w majątku spadkowym, w sposób niezależny od jego woli, jak również ochrona tego majątku przed osobami obcymi.

Ustawodawca ograniczył krąg osób uprawnionych do zachowku do dość nielicznej grupy. Podstawowe znaczenie ma tutaj art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego. Na jego podstawie uprawnionymi do zachowku są:

 • zstępni, czyli dzieci spadkodawcy, a w przypadku gdy nie dożyli oni otwarcia spadku – ich zstępni, czyli wnuki, prawnuki spadkodawcy;
 • małżonek spadkodawcy;
 • rodzice spadkodawcy

o ile byliby powołani do spadku z ustawy.

Co istotne, pierwszymi w kolejności do zachowku są zstępni spadkodawcy i jego małżonek. W przypadku zaś gdy spadkodawca, w chwili śmierci nie miał zstępnych, wtedy prawo do zachowku będzie przysługiwało jego małżonkowi i rodzicom.

Wymienionym osobom będzie przysługiwał zachowek w wysokości ½ wartości udziału spadkowego, jaki przypadłby im, gdyby dziedziczyli w drodze ustawy, albo w wysokości ⅔ wartości udziału spadkowego w przypadku osób małoletnich albo trwale niezdolnych do pracy.

Oczywiście, wskazane wyżej osoby, będą miały prawo do zachowku, o ile spełnią dodatkową przesłankę z art. 991 § 1 k.c., tzn. “byliby powołani do spadku z ustawy”.

Tym samym prawo do zachowku nie będzie przysługiwało :

 • rodzeństwu spadkodawcy i ich zstępnym;
 • dziadkom spadkodawcy i ich zstępnym;
 • dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku;
 • gminie lub Skarbowi Państwa;

Przykład:

Spadkodawca Jan Kowalski miał żonę Marię oraz dwójkę dzieci – córki Annę i Katarzynę. Przed śmiercią sporządził testament, w którym w całości do spadku powołał swojego przyjaciela. W przypadku dziedziczenia ustawowego żona oraz dzieci spadkodawcy otrzymałyby każda po 1/3 spadku. W takim przypadku przysługujący im zachowek wyniesie 1/6 , dlatego, że 1/3 * ½( przyjmujemy, iż osoby uprawnione do zachowku są pełnoletnie i zdolne do pracy) = 1/6.

Co w przypadku osób przysposobionych/adoptowanych przez spadkodawcę?

Art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego pominął w swojej treści osoby przysposobione przez spadkodawcę, jako uprawnionych do zachowku.

Pojawia się zatem wątpliwość czy takie osoby mogą ubiegać się o jego zapłatę, skoro z jednej strony powszechnie traktuje się je jako dzieci osób, które je przysposobiły/adoptowały, ale z drugiej nie wiążą ich z nimi żadne więzy krwi.

Otóż odpowiedz na tak postawione pytanie brzmi tak. Osoby takie są uprawnione do zachowku.

W tej sytuacji zarówno dzieci pochodzące spoza małżeństwa, jak również adoptowane, czy to w postaci przysposobienia pełnego czy przysposobienia pełnego nierozwiązywalnego (całkowitego), wskazanego w art. 1241 Kodeksu Rodzinno – opiekuńczego, traktowane są tak samo jak dzieci małżeńskie.

Co jednakże istotne, w przypadku przysposobienia pełnego i całkowitego dziecka przez inną osobę, nie będzie przysługiwało takiemu dziecko prawo do zachowku po jego rodzicach biologicznych, tj. naturalnych. A contrario również rodzice naturalni nie będą uprawnionymi do zachowku po ich biologicznych dzieciach, w sytuacji gdy zostały one przysposobione przez inne osoby.

Niemniej jednak, inaczej sytuacja będzie kształtowała się w przypadku przysposobienia niepełnego. Osoby przysposobione w ten sposób zachowują prawo do dziedziczenia po swoich rodzicach biologicznych i tym samym nabywają uprawienie do zachowku.

Kiedy uprawnienie do zachowku nie będzie przysługiwało?

Nie wszystkim osobom najbliższym dla spadkodawcy będzie przysługiwał zachowek. Przede wszystkim roszczenia o zachowek nie będą miały:

 • osoby, które zrzekły się dziedziczenia;
 • osoby które odrzuciły spadek;
 • małżonkowi, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione;
 • osoby uznane za niegodne;
 • osoby wydziedziczone przez spadkodawcę.

Jednakże, o czym należy pamiętać, pomimo zajścia powyższych sytuacji, roszczenie o zachowek przejdzie natomiast na zstępnych:

 • osoby uznanej za niegodną dziedziczenia;
 • osoby, która odrzuciła spadek;
 • osoby, która zrzekła się dziedziczenia jeśli w umowie ze spadkodawcą wskazano, że zrzeczenie się nie obejmuje zstępnych;
 • osoby wydziedziczonej.

Jak wydać krąg osób uprawnionych do zachowku nie jest zbyt szeroki i dotyczy tylko najbliższej rodziny spadkodawcy.

 

Więcej o instytucji zachowku pod tym linkiem.