Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Sąd właściwy w sprawie o zachowek

Sąd właściwy w sprawie o zachowek

Bartosz Kowalak – radca prawny Prawo spadkowe

Osoba, wobec której uprawniony do zachowku wystąpił z żądaniem jego zapłaty, w przypadku gdy jest ono zasadne, powinna uiścić należną kwotę zasadniczo w terminie wskazanym w wezwaniu. Jeśli tego nie zrobi, uprawniony będzie mógł dochodzić jego zapłaty na drodze sądowej.

Decydując się wystąpić na drogę sądową, w pierwszej kolejności należy złożyć pozew o zachowek do właściwego Sądu, czyli takiego który ma kompetencje do rozpoznania sprawy i wydania wyroku.

Jaki Sąd będzie właściwy w tym przypadku?

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa sądu wskazuje, który z sądów jest właściwy miejscowo do rozpoznania naszej sprawy. W różnych sprawach cywilnych może być to na przykład sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania pozwany albo sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania powód, ale nie zawsze tak jest.

W przypadku spraw o zachowek, podstawowe znaczenie będzie miał art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którego treścią:

Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Jak widać, niekiedy może być to Sąd położony w dalekiej odległości od miejsca zamieszkania uprawnionego do zachowku i tym samym koniecznym będą odległe dojazdy na rozprawy.

Co istotne należy mieć również świadomość, że ostatnie miejscem zwykłego pobytu spadkodawcy nie jest równoznaczne z miejsce jego zameldowania.

Właściwość rzeczowa

Wiemy już do jakiego właściwego miejscowo sądu należy złożyć pozew o zachowek, pojawia się jednak pytanie czy będzie to Sąd Rejonowy czy Sąd Okręgowy.

W tym wypadku należy określić właściwość rzeczową sądu. Podstawową wytyczną jest wartość przedmiotu sporu, czyli wysokość zachowku jakiej dochodzimy od zobowiązanego do jego zapłaty.

I tak, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, wówczas będzie właściwy Sąd Okręgowy, jeśli będzie niższa lub równa 75.000 zł – właściwy będzie Sąd Rejonowy.

A co w przypadku, gdy pozew został złożony do Sądu niewłaściwego?

Jeśli pozew zostanie złożony do sądu niewłaściwego, to w zasadzie nic złego się nie stanie. Sąd niewłaściwy przekaże wówczas pozew do Sądu właściwego, bowiem po otrzymaniu nowego pozwu zawsze sprawdzana jest właściwość Sądu. Należy mieć jednak na uwadze to, że postępowanie w takiej sytuacji będzie nieco dłużej trwało.

Aby skutecznie złożyć pozew o zachowek warto skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego, którzy nie tylko dopilnują, aby wszelkie wymogi formalne zostały spełnione, ale również posłużą wsparciem i wiedzą oraz pozwolą na osiągniecie oczekiwanego rezultatu w sprawie.