Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzory pism

Wzór Wniosku o przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wzór Wniosku o przyjęcie/odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

 

Poznań, dnia ………………………… r.

1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

IV Wydział Rodzinny i Nieletnichul. Młyńska 1a61-729 Poznań

 

Wnioskodawca: imię i nazwisko rodzica zam.………………………………………………….PESEL: …………………………………………….

działający w imieniu małoletniego:imię i nazwisko małoletniegozam. ………………………………………….PESEL:……………………………………….

Uczestnik: imię i nazwisko drugiego rodzicazam. ……………………………………………PESEL: ……………………………………….

2Opłata sądowa: 100 zł

 

Wniosek o przyjęcie/odrzuceniespadku w imieniu małoletniego

Działając w imieniu małoletniego ……………………………, wnoszę o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego polegającej na przyjęciu/odrzuceniu spadku po zmarłym ………………………… w dniu………………….., w…………….., ostatnio zamieszkałym………………………….. .

Uzasadnienie

Dnia ……………(data zgonu) w……………. zmarł ………… (imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy). Dla małoletniego był on…………………………….(podać rodzaj pokrewieństwa pomiędzy małoletnim a zmarłym).

Spadkodawca pozostawił po sobie: ……………………………………… .

(wskazać należy na wszystkie składniki majątku spadkodawcy, ale również należy podać informację o zobowiązaniach oraz długach jakie posiadał spadkodawca.)

W dniu ……………..dokonałam odrzucenia spadku. Kolejnym w linii dziedziczenia jest moje dziecko, dlatego zwracam się o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

………………………………(podpis wnioskodawcy)

Załącznik:-dowód uiszczenia opłaty sądowej;-odpis wniosku wraz z załącznikami;-akt zgonu spadkodawcy;-akt urodzenia małoletniego;-oświadczenie o odrzuceniu spadku lub postanowienie wydawane przez Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego Sądu Rejonowego.

________________________________________________________________

Objaśnienie:

1 Wniosek powinien zostać złożony do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca pobytu dziecka. Jeżeli brakuje i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Istotnym jest, że właściwość sądu określa się w oparciu o miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od dokładnego miejsca zamieszkania, wniosek taki może być również złożony do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów

2Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub przelewa na konto, wskazane na stronie internetowej Sądu.