Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzory pism

Wzór pozwu o zachowek

Wzór pozwu o zachowek

Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych, którzy zostali pominięci przez spadkodawcę. Gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał zachowku, może on żądać od spadkobierców, niekiedy od zapisobiorców windykacyjnych lub obdarowanych roszczenia pieniężnego służącego uzupełnieniu zachowku. W takim wypadku osoby uprawnione do zachowku, mogą wnieść do sądu odpowiedni pozew.

POZEW O ZACHOWEK

…………………………………………
(miejscowość, data)

Sąd Rejonowy ………………………
w ……..……………………………..

Powód:
………………..……………………

(imię, nazwisko)
……………………………………..
……………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………..
(PESEL)

Pozwany:
……………………………………
(imię, nazwisko)
……………………………………
……………………………………
(adres)
……………………………………
(PESEL)

 

WPS:
opłata:
(słownie: ……………………….)

Pozew o zapłatę zachowku

W imieniu własnym wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty …………… wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia …………. do dnia zapłaty.
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:
 1. kopii testamentu spisanego przez zmarłego ………… w dniu ……….. roku co do faktu powołania przez spadkodawcę jedynego spadkobiercę w osobie …………..,
 2. kopii postanowienia Sądu Rejonowego ……………………. z dnia ………………. roku, w sprawie o sygn. akt ………………… co do faktu stwierdzenia nabycia spadku w całości po zmarłym …………………………, przez ………………………..,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia powoda/ skrócony odpis aktu małżeństwa, co do faktu ……………..
 4. wezwanie do zapłaty z dnia ………………. roku wystosowane przez powoda wraz z dowodem nadania i internetowym potwierdzeniem odbioru przesyłki co do faktu wezwania pozwanego do zapłaty na rzecz powoda kwoty stanowiącej zachowek na jego rzecz od pozwanego;
 1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z akt postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….. pod sygn. akt…………… w szczególności postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku co do faktu nabycia spadku po ………….. przez pozwanego,
 2. przeprowadzenie rozprawy zarówno pod nieobecność powódki, jak i jej pełnomocnika;
 3. przeprowadzenie posiedzenie przygotowawczego pod nieobecność powódki.

Uzasadnienie

……………………….. (imię i nazwisko) zmarł w dniu …………….. roku (data). Zmarły pozostawił po sobie testament, na mocy którego do całości spadku po zmarłym powołany został pozwany ………………………………. (imię i nazwisko).

Następnie, Sąd Rejonowy w ………………. postanowieniem z dnia …………. (data) w sprawie toczącej się pod sygn. akt ……….. na wniosek pozwanego, stwierdził nabycie przez niego całego spadku na podstawie testamentu.

Dowód:

 1. kopia testamentu spisanego przez zmarłego ………… w dniu ……….. roku,
 2. kopia postanowienia Sądu Rejonowego ……………………. z dnia ………………. roku, w sprawie o sygn. akt …………………,

Do kręgu żyjących spadkobierców ustawowych po zmarłym należą natomiast ……………………………. (imię i nazwisko) oraz ………………………… (imię i nazwisko).

Dowód: (w zależności, kto występuje po stronie powodowej)

 1. skrócony odpis aktu urodzenia powoda;
 2. skrócony odpis aktu małżeństwa,

Powód nie został wydziedziczony, ani w żaden inny sposób wyłączony od dziedziczenia.

W przypadku, kiedy spadkodawca nie sporządziłby testamentu, a w konsekwencji doszłoby do dziedziczenia ustawowego, wówczas powód dziedziczyłby (X) części spadku. Jednakże obecnie zgodnie z art. 991 § 1 k.c. powodowi przysługuje ½ ww. udziału spadkowego. Oznacza to, że w chwili obecnej powodowi przysługuje roszczenie żądania (X) części wartości udziału spadkowego.

W skład masy spadkowej po spadkodawcy wchodzą następujące elementy:

Dowód:

Jako, że udział zachowkowy powoda wynosi (X) ((X) udziału wynikającego z dziedziczenia ustawowego x 1/2), powodowi przysługuje roszczenie w wysokości ……………… zł tytułem zachowku.

Powód podjął próbę ugodowego rozwiązania kwestii związanej z należnym mu roszczeniem o zachowek, wystosowując do pozwanego wezwanie do zapłaty. Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania, pozwany do dnia dzisiejszego w żaden sposób nie ustosunkował się do wezwania.

Dowód:

 1. wezwanie do zapłaty z dnia ………………. roku wystosowane przez powoda wraz z dowodem nadania i internetowym potwierdzeniem odbioru przesyłki

***

Obok roszczenia głównego powód domaga się również zasądzenia od pozwanego odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia …………. do dnia zapłaty.

Datą wymagalności roszczenia jest dzień ………….. roku.

Właściwość miejscowa sądu ustalona została stosownie do treści art. 39 k.p.c., który stanowi, że powództwo z tytułu zachowku wytacza się wyłączenie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

Wypełniając obowiązek z art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c., strona powodowa podaje, że podjęła próbę pozasądowego zakończenia sporu poprzez skierowanie do pozwanego dnia ……………. roku wezwania do zapłaty. Pozwany nie ustosunkował się do pisma powoda.

***

Mając na uwadze wszystkie przytoczone powyżej okoliczności, niniejszy pozew należy uznać za konieczny i w pełni uzasadniony.

Załączniki:

 1. dowód uiszczenia opłaty sądowej – …. zł
 2. wszystkie dowody wskazane w treści pozwu,
 3. odpis pozwu wraz z załącznikami – w takiej ilości, ilu jest pozwanych.