Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzory pism

Wzór – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Wzór – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Poznań, dnia………………………. r.

1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 1a61-729 Poznań

2Wnioskodawcy:1. Imię i nazwisko matki małoletniegozam. ……………………………………PESEL:…………………………………

2. imię i nazwisko ojca małoletniegozam. ……………………………………PESEL: …………………………………

Rodzice małoletniego :…………………………………………..zam. ………………………………………PESEL: ……………………………………

3Opłata sądowa: 100 zł

 

 

 

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

 

 

 

Działając w imieniu małoletniego …………..…., wnosimy o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego……………….. urodzonego w dniu………………. r. w…………………., polegającej na ……………………………. (np. odrzuceniu spadku).

 

 

Uzasadnienie

W uzasadnienie należy przedstawić stan faktyczny, zaistniałą sytuację oraz argumenty wskazujące, iż niniejszy wniosek jest zasadny. Na potwierdzenie wskazanych faktów, należy przedstawić odpowiednie dowody.

Wzór uzasadnienia w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego :

Dnia ……………(data zgonu) w……………. zmarł ………… (imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy). Dla małoletniego był on…………………………….(podać rodzaj pokrewieństwa pomiędzy małoletnim a zmarłym).

Spadkodawca pozostawił po sobie: (wskazać należy na wszystkie składniki majątku spadkodawcy, ale również należy podać informację o zobowiązaniach oraz długach jakie posiadał spadkodawca.)

W dniu ……………..dokonałam, jako córka spadkodawcy, odrzucenia spadku. Kolejnym w linii dziedziczenia jest moje dziecko, dlatego zwracam się o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

………………………………(podpis wnioskodawców)

Załączniki:-odpis wniosku z załącznikami;dowód uiszczenia opłaty sądowej;-odpis aktu urodzenia dziecka,-pozostałe dokumenty wskazane w treści wniosku.

Jeżeli składamy wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka dodatkowo należy dołączyć:

-odpis aktu zgonu spadkodawcy;

-potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodziców dziecka;

-wskazać we wniosku kuratora procesowego podając imię, nazwisko orz adres.

___________________________________________________________________________

Objaśnienia:

1Sądem  właściwym do rozpoznania niniejszego wniosku, jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku jeśli nie można go ustalić – sąd właściwy według miejsca jego pobytu. W przypadku mieszkańców Poznania, w zależności od dokładnego miejsca zamieszkania, Sądem właściwym może być również Sąd rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wykaz ulic i miejscowości, podlegających pod dany Sąd, można znaleźć na stronach internetowych ww. Sądów.

2 O zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego wniosek składają oboje rodzice małoletniego.

3 Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu, lub przelewa na konto wskazane na stronie internetowej Sądu.