Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzory pism

Wzór wniosku o dział spadku

Wzór wniosku o dział spadku

Poznań, dnia …………………………….r.

1Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w PoznaniuWydział Cywilnyul. Młyńska 1a61-729 Poznań

Wnioskodawca: imię i nazwiskozam.………………………………………………….PESEL:…………………………………………….

Uczestnicy: 1. Imię i nazwiskozam. ………………………………………………..PESEL: (jeśli jest znany)……………………….

2. ……………………………………………..

2Wartość przedmiotu sprawy: .. zł2Opłata sądowa: … zł

Wniosek o dział spadku

Działając w imieniu własnym, wnoszę o :

  1. Dokonanie działu spadku po……………… zmarłym/ej w dniu…………… r. w………………….., ostatnio zamieszkałym/ą pod adresem………………………….., po którym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w………………….. z dnia ……………………….r., wydanego w sprawie o sygnaturze akt…………………… spadek z mocy ustawy nabyli:
  1. …………………………….. w części ……………………;
  2. …………………………….. w części……………………. .
  1. Ustalenie, że w skład spadku zmarłej/ym………….., wchodzą następujące przedmioty majątkowe:

1) ……………………………………………,2) …………………………………………….

3. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 1039 k.c., wnoszę o zaliczenie otrzymanych od Spadkodawcy przez Uczestników postępowania wszelkich darowizn oraz zapisów windykacyjnych na poczet schedy spadkowej.

  1. Zasądzenie od uczestników na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Spadkodawca………………….., ostatnio zamieszkały pod adresem……………… zmarł w dniu …………………..w………………. .

Dowód:-akt zgonu spadkodawcy

Zmarły nie pozostawił po sobie testamentu.

Na mocy postanowienia z dnia…………………………………roku Sąd Rejonowy w ………………………… stwierdził, że spadek po zmarłym z mocy ustawy nabyli:

  1. …………………………………………. – ……. części;
  2. …………………………………………. – ……. części;

Dowód:– odpis postanowienia SR w ………….. z dnia ……………….. r., sygn. akt: ………………..

Spis inwentarza po spadkodawcy nie był sporządzony.

W skład spadku po zmarłym………..………….. wchodzi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dowód:-……………………….

Pozostałe składniki spadku mogą być bez przeszkód podzielone między uczestników stosownie do ich ustaleń.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

…………….………………….(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:– dowód uiszczenia opłaty sądowej;- odpis wniosku wraz z załącznikami; -odpis postanowienia SR w………. z dnia …………………….. ;-aktualny odpis z księgi wieczystej – w przypadku wszelkich nieruchomości albo lokali własnościowych albo zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej w sytuacji gdy nie ma założonej księgi wieczystej, w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu;- pozostałe dokumenty wskazane w treści wniosku.

 

Objaśnienia:

1 Sądem właściwym miejscowo w sprawach o dział spadku jest Sąd Rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Sprawy z zakresu prawa spadkowego rozpatrują wydziały cywilne. Jednakże na żądanie uczestnika postępowania sąd może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część albo sądowi, w którego okręgu mieszkają wszyscy spadkobiercy.

2 Wskazać należy wartość spadku zaokrągloną do pełnych złotych w górę.

3 Opłata stała wynosi 500 zł, jednakże wskazać należy na wyjątki. W przypadku posiadania zgodnego projektu podziału spadku, cena wniosku wynosi 300 zł. Z kolei opłata stała w wysokości 1 000 zł zostaje pobrana od wniosków o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności.  W przypadku zgodnego projektu spadku i zniesienia współwłasności, kwota opłaty za koszty procesowe wynosi 600 zł.

Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu, lub przelewa na konto wskazane na stronie internetowej Sądu.