Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzory pism

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

Poznań, dnia ………………………….. r.

1Sąd Rejonowy Poznań –Stare Miasto w Poznaniu Wydział Cywilnyul. Młyńska 1a61-729 Poznań

Wnioskodawca: imię i nazwiskozam.………………………………………………….PESEL: …………………………………………….

2Opłata sądowa: 100 zł

Wniosek o odrzucenie spadku

Działając w imieniu własnym, oświadczam, żespadek po ………………………… zmarłym/ej w dniu……………………… w ………………., ostatnio stale zamieszkałym w …..………., na podstawie ustawy /testamentu z dnia …………………….……………odrzucam w całości.

Uzasadnienie

Dnia ……………(data zgonu) w……………. zmarł ………… (imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy). Zmarły był dla mnie…………………………….(podać rodzaj pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a zmarłym).

Dowód: -akt zgonu spadkodawcy;

3Do grona spadkobierców ustawowych, poza składającym niniejsze oświadczenie należą również:

1. ……………………………………………………………………………………………,

2. …………………………………………………………………………………………… .

4W dniu………………… spadkodawca sporządził testament, w którym powołał do dziedziczenia:

  1. ………………………………………………………………………………………;
  2. ……………………………………………………………………………………….

Dowód:

-testament z dnia………;

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

………………………………………(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

– dowód uiszczenia opłaty sądowej;- akt zgonu spadkodawcy;

– testament (w przypadku odrzucenia spadku z testamentu) albo inny tytuł uprawniający do nabycia spadku;- inne dowody wskazane w treści wniosku.

 

Objaśnienie:

1 Sądem właściwym rzeczowo w sprawie odrzucenia spadku jest Sąd Rejonowy – Wydział Cywilny. Sądem właściwym miejscowo jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

2 Opłatę sądową wnosi w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub przelewa na konto.

3 Należy wybrać tę opcję, gdy dochodzi do odrzucenia spadku z mocy ustawy.

4 Należy wybrać tę opcję, gdy dochodzi do odrzucenia spadku na podstawie testamentu.

*! Spadek można odrzucić w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia informacji o powołaniu do spadku. Jest to z reguły data śmierci spadkodawcy. Jednak w praktyce dla każdego spadkobiercy ten termin może się rozpoczynać z różną datą, w przypadku gdy będzie to późniejsza data niż śmierć spadkodawcy, trzeba to będzie wykazać przed sądem.

Termin 6 miesięcy jest to tzw. termin zawity. Oznacza to, iż po jego upływie uprawnienie spadkobiercy do odrzucenia spadku wygasa.