Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzory pism

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z objaśnieniami

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z objaśnieniami

Pierwszym krokiem do formalnego załatwienia kwestii spadkowych jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Do wniosku należy dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament należy złożyć jego oryginał.

………………………………………………
(miejscowość, data)

 

Sąd Rejonowy ………………………
w ……..……………………………..

Wnioskodawca:
……………………
(imię, nazwisko)
……………………………………..
……………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………..
(PESEL)

Uczestnik/ uczestnicy postępowania:
……………………………………
(imię, nazwisko)
……………………………………
……………………………………
(adres)
……………………………………
(PESEL)

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Działając w imieniu własnym wnoszę o stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu ………………………… (data) w …………………. (miejscowość) ..……………….. (imię i nazwisko zmarłego), ostatnio zamieszkałym w ……………….. (miejscowość) nabyli na podstawie ustawy/ na podstawie testamentu:

 1. …………………………..(imię i nazwisko) w …… części spadku,
 2. ………………………….(imię i nazwisko) w …….części spadku.

Uzasadnienie

W dniu ……………….. (data) zmarł ……………………….. (imię i nazwisko), ostatnio zamieszkały w ……………………. (miejscowość)

Dowód:

 1. akt zgonu.

(W przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testament, należy wskazać następująco)

Zmarły nie pozostawił testamentu.

(W przypadku, gdy zmarły pozostawił testament, należy wskazać następująco)

Zmarły pozostawił testament z dnia ………………………………. .

Dowód:

 1. testament z dnia …………

W związku z powyższym, wnoszę o otwarcie oraz ogłoszenie przedłożonego testamentu.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika następująco:

Ustawowymi spadkobiercami po zmarłym są wskazane poniżej osoby:

 1. ………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, adres: ulica, nr domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) (pokrewieństwo)

 1. ………………………………………………………………………………………………

Testamentowymi spadkobiercami po zmarłym są:

 1. ………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, adres: ulica, nr domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) (pokrewieństwo)

 1. ………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

 1. dowód uiszczenia opłaty sądowej – 100 zł
 2. dowód uiszczenia opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym – 5 zł,
 3. odpis skrócony aktu zgonu zmarłego,
 4. odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku, gdy spadkobiercą jest jeden z małżonków,
 5. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci zmarłego – w przypadku, gdy spadkobiercami są dzieci zmarłego,
 6. odpisy skrócone aktów małżeństwa córek zmarłego – w przypadku, gdy spadkobiercami są zamężne córki zmarłego,
 7. odpisy skrócone aktów urodzenia rodzeństwa zmarłego, odpisy skrócone aktów małżeństwa sióstr zmarłego – w przypadku, gdy spadkobiercami jest rodzeństwo zmarłego,
 8. testament – jeżeli zmarły go pozostawił,
 9. odpis wniosku wraz z załącznikami – w takiej ilości, jakiej jest uczestników.