Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Wzory pism

Wzór Wykazu inwentarza

Wzór Wykazu inwentarza

Jak wygląda wykaz inwentarza?

 

Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru.

Wzór ten opublikowany został Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i wygląda w następujący sposób:

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 września 2015 r. (poz. 1537)

 

 

                                                                           WZÓR

 

 

 

 

WYKAZ   INWENTARZA

 

POUCZENIE

 

 1. Druk należy wypełnić czytelnie uzupełniając wszystkie możliwe rubryki zgodnie
z posiadaną wiedzą, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.

 

 2.  W wypadku, gdy nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w rubrykach wykazu  inwentarza, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnionej rubryki. Pod podaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

 

 3.  W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do  spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

 

1.   Sąd, do którego składany jest wykaz inwentarza

     (nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

 

 

 2.  Dane składającego/składających wykaz inwentarza                                       

              2.1.  Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

 

 

 

 

 

 

      2.2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku
 – numer we właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany

 

 

 

          2.3. Adres składającego/składających  wykaz inwentarza

 

 

 

 

 

 

3. Dane spadkodawcy

         3.1. Imię i nazwisko oraz chwila otwarcia spadku – data śmierci spadkodawcy

 

 

 

       3.2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
 –  jeżeli został nadany spadkodawcy

 

 

       3.3.  Ostatni adres spadkodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dane dotyczące przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów zapisów windykacyjnych (zwięzły opis przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów zapisów windykacyjnych), z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dane dotyczące długów spadkowych oraz ich wysokości według stanu z chwili otwarcia spadku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Miejscowość i data

 

 

7. Podpis   składającego  wykaz inwentarza