Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

Zabezpieczenie spadku

W przypadku uznania, że istnieje obawa naruszenia rzeczy lub praw majątkowych wchodzącymi w skład majątku spadkowego, w szczególności poprzez ich usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie czy też nieusprawiedliwione rozporządzenie, przez osoby do niego niepowołane, można skorzystać z odpowiedniego do okoliczności środka zabezpieczenia majątku.

Podczas pracy nad sprawą spadkową- Nasi prawnicy

Jakie środki zabezpieczenia przewidział ustawodawca?

Środkami zabezpieczającymi zgodnie z § 2 art. 636 k.p.c. są w szczególności spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu sądowego, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością przy czym należy pamiętać, że zastosowanie jednego środka zabezpieczenia nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub kolejno. Zabezpieczenia spadku dokonuje właściwy do tego sąd na wniosek lub z urzędu.

Jaki sąd jest właściwy do dokonania zabezpieczenia spadku?

Zgodnie z przepisami, do dokonania zabezpieczenia spadku, co do zasady właściwym sądem jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. W przypadku, gdy wniosek o zabezpieczenie spadku nie zostanie złożony do sądu spadku, sąd ten niezwłocznie zawiadomi właściwy sąd spadku przesyłając do niego odpisy postanowień o dokonaniu zabezpieczenia lub jego uchyleniu, czy też o jego zmianie.

Komu przysługuje prawo do złożenia wniosku o zabezpieczenie spadku?

Katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o zabezpieczenie spadku został wskazany w § 2 art. 635 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego treścią, wniosek ten może złożyć każdy pod warunkiem, że uprawdopodobni, że jest:

W jakiej sytuacji sąd może dokonać zabezpieczenia spadku z urzędu?

Tak, jak zostało wskazane wcześniej, zabezpieczenie spadku sąd może dokonać nie tylko na wniosek uprawnionej osoby, ale także z urzędu w przypadku, gdy poweźmie on wiadomość, o tym, że:

Zabezpieczenie spadku – czy pomoc adwokata lub radcy prawnego jest niezbędna?

Osoby, które otrzymały spadek znacznej wartości, czy to majątkowej czy sentymentalnej często chcą zabezpieczyć go przed naruszeniem go przez inne, niepowołane do niego osoby. Jednak, wiele osób nie mając na co dzień styczności z prawem zastanawia się, czy są w stanie samodzielnie ochronić swój interes prawny.

Mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że sprawy spadkowe są jednymi z bardziej skomplikowanych procedur, przez co, bez odpowiedniej strategii oraz odpowiedniej argumentacji mogą one toczyć się latami, często nie przynosząc oczekiwanego rezultatu. Zdaniem naszych specjalistów, warto więc zwrócić się o poradę do adwokata czy radcy prawnego, który wskaże kierunek działania w danej sprawie.

W przypadku zlecenia naszej Kancelarii prowadzenia sprawy, z naszej strony oferujemy:

Mamy również świadomość, jak ważny jest stały kontakt Klienta z jego profesjonalnym pełnomocnikiem, dlatego gwarantujemy:

Spis inwentarza

Istotą spisu inwentarza jest ustalenie składu oraz wartości całego spadku. Co więcej, może on mieć istotny wpływ na przedmiot działu spadku, gdyż składając wniosek o dział spadku wraz z innymi niezbędnymi dokumentami, przedmiotowy spis inwentarza również powinien zostać przedłożony. Co prawda, spis inwentarza nie jest uznawany za jedyny dowód świadczący o przynależności danego składnika do spadku przez co nie określa on zakresu przedmiotowego spadku, jednak może on istotnie wpłynąć na wartość udziałów każdego z spadkobierców. Tym samym będzie miało to wpływ na wysokość spłat czy dopłat.

Kto może skierować wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może skierować każdy, kto uprawdopodobni, że jest:

W przypadku skierowania takiego wniosku, sąd właściwy – sąd spadku, wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Gdzie należy złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?

Osoba uprawniona do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza może wybrać jedną z dwóch możliwości. Pierwszą jest złożenie wniosku do właściwego sądu, czyli sądu spadku. Natomiast drugą możliwością jest złożenie wniosku bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania wydanego przez sąd postanawiania o sporządzeniu spisu inwentarza.

W zależności więc od sytuacji – wykonując postanowienie sądu spadku czy też wykonując spis inwentarza na skutek bezpośrednio złożonego komornikowi wniosku, spis inwentarza sporządza właściwy komornik.

Co zawiera spis inwentarza?

Do spisu inwentarza sporządzanego przez komornika wciągany jest nie tylko majątek, ale także długi spadkodawcy. Elementy, które powinien zawierać spis inwentarza zostały wprost wskazane w § 1 art. 6388 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, w spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów, oraz długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich.

Przy czym pamiętać należy, że wciągnięte przez komornika do spisu inwentarza ruchomości i nieruchomości i tak pozostawione będą w posiadaniu danego spadkobiercy. Jedyny wyjątek stanowią przedmioty złożone do depozytu sądowego.