Kancelaria Prawa Spadkowego i Majątkowego

Porady prawne

Zachowek dla małoletniego

Zachowek dla małoletniego

Bartosz Kowalak – radca prawny Prawo spadkowe

Prawo do zachowku przysługuje zstępnym spadkodawcy, jego małżonkowi lub rodzicom, o ile byliby powołani do dziedziczenia z ustawy. Przepisy polskiego prawa cywilnego w przedmiocie dochodzenia zachowku w sposób uprzywilejowany traktują dwie grupy uprawnionych. Są to małoletni oraz osoby trwałe niezdolne do pracy. Zasadą jest, iż zachowek przysługuje w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, w przypadku osób pełnoletnich oraz zdolnych do pracy. Wspomnianym dwóm grupom zachowek z kolei przysługuje w wysokości ⅔ wartości udziału spadkowego.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym małoletnim jest osoba, która nie ukończyła lat 18. Wyjątkiem jest sytuacja w której małoletni zawiera związek małżeński. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletniość. Nie traci jej jednak w razie unieważnienia małżeństwa.

Oczywiście, aby skuteczne było dochodzenie zachowku przez małoletniego, koniecznym jest aby w jego imieniu działali jego rodzice, będący jego przedstawicielami ustawowymi.

To właśnie oni ,w imieniu małoletniego, mogą kierować wezwania do zapłaty zachowku, a w razie braku zapłaty przez zobowiązanego, mogą wystąpić oni na drogę sądową wnosząc do Sądu pozew.

Jednakże w pewnych przypadkach, może okazać się koniecznym uzyskanie zgody Sądu rodzinnego, bowiem wystąpienie z pozwem o zachowek w imieniu małoletniego stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 §3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) .

Konieczne będzie zatem wystąpienie do sądu rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, ze stosownym wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności.

Istotnym jest, aby również pilnować stosownych terminów, w jakich należy wystąpić z roszczeniem o zachowek, aby nie doszło do przedawnienia.

Warto zapoznać się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 grudnia 2014 r. (sygn. akt I ACa 1295/14), w którym Sąd wskazał, iż dla ustalenia, kiedy rozpoczął się bieg terminu przedawnienia roszczenia o zachowek nie ma znaczenia fakt, że w dacie otwarcia spadku uprawniony nie był pełnoletni.